Contact

#446 College of Natural Science, 56 Gongjudaehakro-ro, Gongju, 32588 Chungcheongnam-do, Republic of Korea.

Tel: +82-41-850-8527

Fax: +82-41-856-8527

echang@kongju.ac.kr